Informačná povinnosť pre internetový obchod www.zahradyturen.sk v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o  ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR)

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na vás, ako zákazníkov internetového obchodu www.zahradyturen.sk a na vaše osobné údaje, nakoľko ste zákazníkom spoločnosti  Záhradné Centrum Tureň s. r. o. so sídlom Tureň 171, 903 01 Tureň, Slovenská republika IČO: 50 255 223, DIČ: 2120239649, zapísanej v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 110220/B (ďalej len „Záhrady Tureň“). Záhrady Tureň vystupujú ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Uvedené vyhlásenie vysvetľuje ako budeme spracúvať vase osobné údaje, ktoré od vás získame počas trvania vášho zmluvného vzťahu.

 

 1. Typy osobných údajov

 Spracúvame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje: napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie tovaru, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.
 • Pracovné kontaktné údaje: napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje: napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, rozsah poskytovaných služieb, typ predávaných výrobkov a ich označenie.

 

 1. Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Dane a účtovníctvo. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
 • Plnenie zmluvných podmienok. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy uzatvorenej medzi vami a Záhradami Tureň.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame.

 

 1. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

 1. Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

 

 1. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania (napr. na účely dodania tovaru a vybavenia objednávky). Osobné záznamy vymažeme najneskôr do 15 mesiacov od doby uzatvorenia zmluvy. 

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zmluvného vzťahu v prípade pretrvávajúceho súdneho alebo iného sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 

 1. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania vašich údajov na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

 

 1. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

 V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR máte určité práva.

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame. 

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

 Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili. 

 Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete svoj súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť v každom jednom prípade.

 Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

 Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

 Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

 Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

  

 1. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať v našej predajni alebo písomne:

Záhradné Centrum Tureň s. r. o.

Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných

Tureň 171, 903 01 Tureň

Slovenská republika

Mailová adresa: info@zahradyturen.sk

 

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonným spôsobom, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.Back to Top